Gujju Samachar About Us | Gujju Samachar

About Us

પ્રત્યેક પોસ્ટ પાછળનો મારો સૌથી મોટો હેતુ તમારા વાચકોને કેટલીક મૂલ્યવાન સામગ્રી પ્રદાન કરવાનો છે. અને તમારા સહકારથી અમને પણ આ કાર્યમાં ઘણી સફળતા મળે છે.

એક પ્લેટફોર્મની તીવ્ર જરૂરિયાત જ્યાં દુનિયાભરના ગુજરાતીઓને તેમની ભાષામાં વિવિધ પાસાંઓ પર મૂળ "ખબર" ની બહાનું મળે છે અને એકબીજા સાથે જોડાવા મળે છે. આ વિચારમાં સમાચારો બનાવવાને બદલે સીધા સમાચાર લાવવાનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે તે જ સમયે તે ગુજરાતી સંસ્કૃતિ તરફ પ્રયાણ કરે છે અને જેણે તે ભૂલી ગયા છે અથવા તેને ક્યારેય જાણવાની તક મળી નથી તેવા લોકોને જાણ કરીને તેને ઉચ્ચ સ્તર પર લઈ જઈ રહી છે.

તમે ઇચ્છો તો
* અમને Hi કહેવું
* મૂલ્યવાન સૂચનો આપો
* આપવા માટે Feedback છે.

Please send email to us on info.gujjusamachar@gmail.com